Kalpa Vriksha Shaligram

Kalpa Vriksha is holy trees name. Kalpa vriksha trees is said to fulfill every wish we desire. Kalpa vriksha trees is worship to please lord vishnu (god narayan) . Kalpa vriksha shaligram looks different branches of trees. It is very auspicious shaligram to worship in home.